Dân Oan - online

Tiếng nói của những người dân thấp cổ bé miệng bị cường quyền CS áp bức cướp đoạt đất đai nhà cửa

Chúng Tôi là Những Người Tiên Phong Chống Tham Nhũng, Diệt Giặc Nội Xăm hay là Chết.

Chúng tôi là những người dân thấp cổ bé miệng bị nhà cầm quyền cưỡng bức chiếm đoạt nhà cửa đất đai. Và đây là tiếng nói của chúng tôi.

CHONG THAM NHUNG

kim_thu_tieu_su

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: